Absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní, je identifikován s oborem sociální práce, zná jeho poslání, filosofii, hodnoty a historii, rozumí také etickým principům obsaženým ve formálních i neformálních kodexech. Teoreticky je obeznámen a má praktickou schopnost aplikovat teorie a metody sociální práce. Pracuje se specifiky profese sociálního pracovníka včetně komplexního posuzování obtížných životních situací klientů a vedení písemné dokumentace. Orientuje se přitom v problematice právních předpisů i v síti sociálních a návazných služeb. Absolvent umí aplikovat psychologické poznatky do řešení problémů v oblasti sociální práce i pro rozvoj vlastní osobnosti. Orientuje se v sociální politice státu, sleduje vývoj a umí jednotlivá opatření aplikovat v praxi a zná subjekty a nástroje sociální politiky. Je připraven pracovat napříč rozmanitými oblastmi sociální práce, s různými cílovými skupinami. Kromě jednotlivců poskytuje pomoc také celým rodinám a dalším skupinám nebo komunitám.