ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Výchovný poradce

Výchovný poradce pomáhá studentům při řešení vzdělávacích i osobních potíží. Eviduje studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s učiteli na plnění doporučení poradenského centra (PPP). Spolupracuje s vedoucími studijních skupin a vedením školy při intervenci u studentů s problémovým chováním.

Hana Netočná

Konzultační hodiny: pondělí 13.20–14.20

Kontakt: netocna@eabrno.cz

 

Metodik prevence

Metodik prevence organizuje preventivní aktivity a ve spolupráci s poradenským týmem řeší všechny formy rizikového chování ve škole, jako je zvýšená absence, šikana a kyberšikana, užívání návykových látek a jiné závislosti, vztahové problémy, rasismus, xenofobie, násilí, sebepoškozování včetně poruch příjmu potravy aj. Mohou se na něj obrátit žáci, případně i rodiče nejen při řešení konkrétní situace, ale i pro nezávaznou konzultaci. Metodik prevence také poskytuje kontakty na specializovaná pracoviště.

Hana Netočná

Konzultační hodiny: pondělí 13.20–14.20

Kontakt: netocna@eabrno.cz

 

Kariérový poradce

Kariérový poradce podporuje studenty školy při hledání dalšího vzdělávání a profesní orientace, a to včetně studentů s potřebou podpůrných opatření a studentů ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Kariérový poradce zjišťuje aktuální potřeby studentů v rámci svého vyučování nebo konzultačních hodin. Spolupracuje s vedením školy, ostatními pedagogy a výchovným poradcem. Na základě zmapování potřeb studentů doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty. Vede skupinové i individuální poradenství pro studenty, případně i jejich rodiče. Věnuje se též poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí.

Marta Židková

Konzultační hodiny: pondělí 13.20–14.20

Kontakt: zidkova@eabrno.cz

Eliška Kučerová

Konzultační hodiny: středa 17.00–18.00 a dále podle domluvy

Kontakt: eliskakucerova@email.cz

 

Školní kaplanka

Školní kaplanka vede pastorační rozhovory a doprovází studenty v obtížných životních situacích. Organizuje a připravuje různé příležitosti, při kterých mají studenti i vyučující možnost na chvíli vystoupit z každodenního školního běhu a zamyslet se nad spirituálním rozměrem veškerého dění ve škole i mimo ni. Podílí se na pořádání mimořádných akcí a samozřejmě se pravidelně setkává se studenty v přímé pedagogické činnosti. Jádrem práce školní kaplanky je osobní setkání se studenty. Více o práci školní kaplanky a rozhovory s ní najdete tady.

Marta Židková

Prostor k rozhovorům: pondělí 13.20–14.20 a dále podle domluvy

Kontakt: zidkova@eabrno.cz, tel. +420 604 533 157

 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO STUDENTY I VEŘEJNOST

V rámci terapeutických výcviků v současné době nabízíme studentům, rodičům i zájemcům z řad veřejnosti psychologické konzultace.

Petra Koláčková nabízí individuální poradenství a terapii vycházející z principů SF terapie (terapie orientovaná na řešení). Konzultace se týkají pracovního (profesního, studijního) života, osobního života i vztahů. Konzultace trvají 50 minut a probíhají po předchozí domluvě v prostorách školy. Více informací naleznete zde.

Eliška Kučerová nabízí individuální poradenství a psychoterapii pro studenty naší školy i pro veřejnost. Konzultace se mohou týkat oblastí pracovního světa (vzdělávání, zážitky ze školních praxí a stáží, profesní dráha), osobního života (seberozvoj, práce s emocemi, životní dilemata) i vztahů (školní/pracovní kolektiv, rodinné vztahy, partnerské otázky). Podrobnější informace naleznete na jejích webových stránkách.

Hana Netočná nabízí konzultace vycházející z principů individuální psychologie Alberta Adlera, které vám v rámci několika setkání mohu pomoci zorientovat se ve vašem osobním i profesním nebo studijním životě a ve vztazích. Konzultace trvají vždy přibližně hodinu a probíhají na základě domluvy v prostorách školy. Více informací naleznete zde.

 

 

PORADENSKÁ CENTRA

Naše škola spolupracuje s těmito poradenskými centry:

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno

Speciálně pedagogické centrum AKADEMIA

Speciálně pedagogické centrum Kamenomlýnská