Naše poslání

Jsme přátelskou komunitou učitelů, studentů a absolventů, ve které se společně učíme pomáhat druhým lidem: citlivě vstupovat do životních příběhů, doprovázet, povzbuzovat a hledat cestu z obtížných situací. Základ každé pomáhající profese vidíme v lidském vztahu, proto je pro nás důležitá nejen profesionalita, ale také laskavost, respekt a opravdový zájem. Společně rosteme jako učitelé i sociální pracovníci.

 

Studium sociální práce na naší škole

Studium sociální práce je na naší škole koncipováno v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků a je sestaveno ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), přičemž tento minimální standard dále specifikuje a prohlubuje. Naším cílem je zprostředkovat studentům takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků této teoretické, ale rovněž aplikované disciplíny, jejíž snahou je řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Specifikem naší školy je reflexe křesťanských motivací a hodnot v sociální práci, jakož i spirituálních potřeb klientů.

 

Vzdělávací program

Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní, má akreditován jeden vzdělávací program, a sice „sociálně právní činnost“. Program je rozvržen do tří let denního studia, během něhož se studenti seznámí se základy práva, sociální politikou a teoriemi a metodami sociální práce. Tyto klíčové předměty jsou doplněny dalšími, které spoluutvářejí standard vzdělávání v sociální práci, jak jej vyžaduje profesní asociace ASVSP: psychologie, sociologie, metody sociologických výzkumů, demografie, filosofie, etika, sociální patologie, sociální pedagogika, zdravotní nauky, první pomoc, etnické a menšinové skupiny aj. Specifikum naší školy se projevuje v předmětech základy křesťanství a křesťanská etika. Velký prostor je věnován také studiu cizích jazyků (angličtina nebo němčina v rozsahu dvakrát 90 minut týdně po celé studium) a především odborné praxi (v rozsahu téměř 1 000 hodin za celé studium). Praxe je pochopitelně doplněna náležitou supervizí, kterou zajišťují osoby se supervizním výcvikem. Součástí vzdělávacího programu je i osobnostně sociální výcvik, rozvíjení ICT dovedností a řada dalších povinně volitelných předmětů. Podrobný seznam vyučovaných předmětů naleznete zde.

 

Bezbariérovost

Naše škola je hrdá na to, že během její mnohaleté činnosti studium úspěšně absolvovali studenti se zrakovým postižením, včetně zcela nevidomých, studenti s omezenou mobilitou i studenti s jinými speciálními potřebami (dyslexie, dysgrafie apod.).

 

Možnost pokračovat ve studiu na VŠ

Mnozí naši absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách. Zvláštní formu spolupráce má naše škola s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Bližší informace naleznete zde.

 

Přijímací řízení

Přijímací řízení spočívá pouze v posouzení uchazečem dodaných dokumentů a v motivačním pohovoru. Bližší informace o přijímacím řízení jsou zde.

 

Přihláška se studiu

Přihlaste se ke studiu u nás a naučíte se profesionálně pomáhat druhým lidem!