Každá škola má své spolupracující instituce. Ty naše především pomáhají našim studentům získávat praktické dovednosti pro povolání sociálního pracovníka.

 

Partnerské organizace

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie – naše sesterská evangelická škola, s níž nás pojí společná historie i současnost (společná ředitelka, kaplanka, vyučující pro zdravotní nauky a první pomoc; společně zahajujeme školní rok, jezdíme na zahraniční exkurze apod.)

 

Sbor ČCE Brno 1 – škola sídlí v budově sboru; v podkroví téže budovy se nachází i internát; ve farním sále v přízemí budovy občas pořádáme mimořádné akce; zahájení školního roku a slavnostního ukončení s předáním diplomů absolventům se konají v důstojném prostředí Červeného kostela (viz fotogalerie)

 

Diakonie ČCE – druhá největší nestátní organizace; spolupracujeme např. s Centrem denních služeb Diakonie v Brně, s Diakonií Myslibořice nebo hospicem Citadela ve Valašském Meziříčí; studenti se účastní se i dobrovolnických programů (návštěvy opuštěných seniorů či pacientů v Psychiatrické nemocnici v Brně)

 

Zahraniční partneři – všichni studenti druhého ročníku jezdí každý rok na studijní cestu do německého Stuttgartu; v rámci praxí spolupracujeme s organizacemi v Německu a ve Finsku

 

Pracoviště praxí

Naše databáze v současné době čítá více než 150 pracovišť praxí v Brně, mimo Brno i u zahraničních partnerů. Jsou to státní instituce, církevní i neziskové organizace, které jsou zaměřené na širokou škálu cílových skupin. V mnoha z nich našli uplatnění naši absolventi. Velmi dobrou spolupráci máme aktuálně například s následujícími pracovišti:

 

Nestátní neziskové spolupracující instituce:

 

Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty – provozuje Diecézní charita Brno

Centrum denních služeb – seniory s Alzheimerovou demencí

Dětský dům Zábrdovice – doučování a programy pro romské děti a mládež

IQ Roma Servis – služby pro děti, mládež, rodiny a dospělé z romské komunity a pro společnost

Klára pomáhá – poradna pro pečující, poradna pro pozůstalé

Naděje Brno – domovy a denní centra pro seniory

Pečuj doma – organizace pro pomoc pečujícím a vydavatel novin „Pečuj doma“

Práh Jižní Morava – služby pro osoby s duševním onemocněním

Ratolest Brno – služby pro děti s mládež ohrožené sociálním vyloučením

Slezská diakonie – služby pro osoby s postižením, pro seniory , pro rodiny s dětmi, pro lidmi bez domova aj.

Společnost Podané ruce – služby v oblastech prevence a léčby návykového chování

Svaz tělesně postižených v České republice – poradenství pro osoby s tělesným postižením

Tyflocentrum – služby pro osoby se zrakovým postižením

Tyfloservis – služby pro osoby se zrakovým postižením

 

Státní, krajské a městské spolupracující instituce:

 

Domov pro seniory Holásecká

Ibsenka – MŠ a ZŠ speciální pro děti s mentálním postižením a poruchou autistického spektra

Krizové centrum pro děti a dospívající Hapalova – centrum sociálních služeb MMB

Městské a obecní úřady vybraných obcí – např. Blansko, Boskovice, Šlapanice, Židlochovice

Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé MMB – poradenství a sociální služby pro mladistvé a mladé dospělé

Oddělení sociálních kurátorů MMB – péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Probační a mediační služba ČR – PMS Brno, PMS Blansko

Psychiatrická nemocnice Brno

Úřady městských částí města Brna – sociálně-zdravotní odbory: oddělení OSPOD, oddělení péče o dospělé

Úřady práce (zejména ÚP Brno-město) – referáty hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením

Základní škola Štolcova a jiné školy a organizace pro žáky s poruchou autistického spektra