Aktuality

Marta

 

Duchovní rozměr naší školy je rámcově vymezen tím, že naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická – moderní, otevřená a sociálně vnímavá, současně však hodnotově orientovaná a kulturně zakotvená v českém prostředí.

Duchovní rozměr ve výuce

Součástí studia na naší škole jsou předměty Základy křesťanství a Křesťanská etika. V nich se studenti seznamují nejen se základy křesťanského pohledu na svět, ale především se souvislostmi mezi sociální prací a oblastí náboženství a spirituality. Výuka těchto předmětů je pojata diskusně a s respektem ke všem studentům, takzvaně věřícím i nevěřícím.

Atmosféra ve škole

Duchovní rozměr naší školy se ale projevuje také v zodpovědném a respektujícím přístupu ke studentům, ve výborných vztazích mezi pedagogy a v celkové atmosféře školy. Ta je obvykle charakterizována studenty a absolventy jako „rodinná a přátelská“.

Školní kaplanka

Garantem duchovního rozměru veškerého dění na EA je školní kaplanka Marta Židková. Organizuje a připravuje bohoslužebná shromáždění na úvod a závěr školního roku a v časech křesťanských svátků. Zahajuje duchovním slovem pedagogické porady, vede řadu pastoračních rozhovorů a doprovází studenty v obtížných situacích. Podílí se na organizaci různých mimořádných akcí a samozřejmě se pravidelně setkává se studenty v přímé pedagogické činnosti. Jádrem její práce kaplanky je osobní setkávání se studenty.

Činnost školní kaplanky

Ke své práci školní kaplanky Marta Židková uvádí: „Během školního roku vyučuji ve všech ročnících, mám tak kontakt se všemi studenty. Jsem za to hodně ráda. Výuka probíhá seminární formou. Největší důraz kladu na rozhovor – mohu tak přímo reagovat na otázky, kterými se studenti zabývají, nad čím přemýšlejí, co je pro ně aktuální. S tím souvisí také řada rozhovorů, které se studenty i kolegy během roku vedu. Vědí, že mne mohou vyhledat kdykoli potřebují. Ukazuje se to zejména na pobytech mimo školu – na exkurzích, v Německu, na již tradičním třídenním soustředění v Daňkovicích. Tam si povídáme často dlouho do noci. Velmi si vážím důvěry, kterou ke mně studenti i kolegové mají. Velmi mě to nabíjí a motivuje k další práci.“

Mediální výstupy školní kaplanky

Dobrou představu o duchovním rozměru naší školy i o činnosti naší školní kaplanky si můžete udělat díky jejím rozhovorům pro rozhlas, televizi nebo tisk:

Rozhovor pro Český rozhlas

Rozhovor pro Radio Proglas

Sváteční slovo pro Českou televizi

Sváteční slovo pro Českou televizi II

Rozhovor pro MF Dnes

Rozhovor pro časopis Vlasta